Best2List بهترین راه برای یافتن برترینهای کسب و کار محلی در ایران است

از تاکتیک های گام به گام ما برای بازاریابی استفاده کنید و کسب و کار خود را معرفی نمایید!

در زمینه پزشک: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری پیشرو باشید!

امینی افشار، دکتر سعید

امینی افشار، دکتر سعید

پزشک: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

تلفن: ۲۲۰۹۸۰۶۰ الی ۱, ۲۲۳۶۳۳۱۲ الی ۲۱, ۲۲۰۹۷۱۶۱, ۲۲۰۹۷۱۵۱, ۲۲۰۹۷۱۳۱

دکتر آذر حدادی

دکتر آذر حدادی

پزشک: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

آذر حدادی
تلفن: ۸۸۹۶۶۰۰۸

دکتر اکرم مرادی

دکتر اکرم مرادی

پزشک: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

اکرم مرادی
تلفن: ۳۸۵۶۱, ۳۸۵۶۳۳۷۴, ۳۸۵۶۳۳۵۲

دکتر بهروز قربانی مقدم

دکتر بهروز قربانی مقدم

پزشک: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

بهروز قربانی مقدم
تلفن: ۸۸۰۶۲۲۱۴ الی ۲۱, ۸۸۰۶۲۲۰۰, ۸۸۰۶۲۳۰۴ الی ۱۰

Latest News