Best2List بهترین راه برای یافتن برترینهای کسب و کار محلی در تهران است

از تاکتیک های گام به گام ما برای بازاریابی استفاده کنید و کسب و کار خود را معرفی نمایید!

در زمینه پزشک: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری پیشرو باشید!

دکتر محمد کعبه منور

دکتر محمد کعبه منور

پزشک: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

محمد کعبه منور
تلفن: ۸۸۰۶۲۲۱۴ الی ۲۱, ۸۸۰۶۲۲۰۰, ۸۸۰۶۲۳۰۴ الی ۱۰

دکتر مهدی بشارت

دکتر مهدی بشارت

پزشک: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

مهدی بشارت
تلفن: ۵۵۴۱۹۰۰۵ الی ۱۱

دکتر مهدی گویا

دکتر مهدی گویا

پزشک: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

مهدی گویا
تلفن: ۸۸۹۵۷۳۹۱ الی ۶, ۸۸۹۵۷۱۵۱

دکتر مهرانگیز زنگنه

دکتر مهرانگیز زنگنه

پزشک: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

مهرانگیز زنگنه
تلفن: ۶۶۹۵۰۸۲۳ الی ۵, ۶۶۴۰۱۶۷۶, ۶۶۴۶۹۸۲۱, ۶۶۴۶۹۶۱۸, ۶۶۴۶۹۴۴۰, ۶۶۴۶۹۲۷۴

Latest News