آفتاب ایمن پرتو

برای شما که از شعارهای ایمنی خسته اید و ایمنی را در عمل می خواهید. طراحی، مشاوره و مدیریت ده ها پروژه عظیم در حوزه صنایع نفتی و غیر نفتی و همکاری با بسیاری از شرکت های صاحب نام داخلی و خارجی، فعال در زمینه های
تحلیل و طراحی تفصیلی تجهیزات و سیستم های ایمنی با روشهای نوین چون LOPA, RAM, SIL و <

اطلاعات تماس

وحید هاشمی

تلفن ۲۲۵۹۸۶۵۸ | ۰۹۱۲۳۱۴۲۱۱۴
دورنگار ۲۲۵۸۳۱۱۴
سایت www.imen-parto.com
نشانی ایران - تهران - تهران - ۱۹۵۹۹۸۴۶۱۴
پست الکترونیکی info@imen-parto.com
سایت www.imen-parto.com

نظرات